LÀM THẾ NÀO TU CHỨNG ĐẠO GIẢI THOÁT

Nouveau produit

Genre : Religion
Vietnamese Edition. Tình hình diễn giải sai Phật pháp trong giới học Phật ngày nay diễn ra rất phổ biến, Đạo sư Bình Thực với chứng lượng "Đạo Chủng trí" đã dẫn dắt tăng đoàn Bồ Tát thắng nghĩa "Hội Đồng tu Chính Giác", giới thiệu "Hai đạo chủ yếu" của Phật pháp: đạo Giải thoát và đạo Phật Bồ Đề để pháp nghĩa và thứ tự tu hành trong Phật giáo được hiển bày rõ ràng trước đại chúng, trong giới Phật giáo ngày nay quả thực là hy hữu hiếm có. Bốn quả vị của "đạo Giải thoát": Tu Đà Hoàn, Tư Đà...
 
Résumé
Vietnamese Edition. Tình hình diễn giải sai Phật pháp trong giới học Phật ngày nay diễn ra rất phổ biến, Đạo sư Bình Thực với chứng lượng "Đạo Chủng trí" đã dẫn dắt tăng đoàn Bồ Tát thắng nghĩa "Hội Đồng tu Chính Giác", giới thiệu "Hai đạo chủ yếu" của Phật pháp: đạo Giải thoát và đạo Phật Bồ Đề để pháp nghĩa và thứ tự tu hành trong Phật giáo được hiển bày rõ ràng trước đại chúng, trong giới Phật giáo ngày nay quả thực là hy hữu hiếm có. Bốn quả vị của "đạo Giải thoát": Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán (La Hán) lấy đoạn "Ngã kiến" làm nền tảng, tiến đến đoạn trừ "Tư hoặc". Còn "đạo Phật Bồ Đề" thì lấy "Minh Tâm" làm nền tảng, do "Phúc, Huệ" viên mãn mà cuối cùng chứng được Phật quả cứu cánh. Từ khóa: Tam phọc kết, ngũ Hạ phần kết, ngũ Thượng phần kết, phiền não chướng, hiện hành, tập khí, chủng tử, sinh tử phân đoạn, sinh tử biến dị, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, đại Bát Niết Bàn, giải thoát, tứ A Hàm, nhị thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi Phật, A La Hán, duyên khởi tính không, uẩn, xứ, giới, quán hành, tu chứng, thế tục đế, Phật giáo nhân gian, tăng chúng xuất gia, Thượng Tọa bộ, trụ trì biểu tướng, Xuất Ly quan, An Ẩn quan.
 
Informations techniques
Date de publication : 23/02/2024
Livre de type : Numérique
Numérique 979-10-424-3011-5 Bookelis

Donnez votre avis

LÀM THẾ NÀO TU CHỨNG ĐẠO GIẢI THOÁT

Donnez votre avis

 
Commentaires (0)

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Les livres les plus vendus dans cette catégorie