CUỒNG MẬT VÀ CHÂN MẬT TẬP 1

Nouveau produit

Genre : Religion
Vietnamese Edition Phàm những người tu học Phật pháp, tất cả đều dựa vào khai thị của đức Phật, tập kết thành kinh điển để hiển thị Phật chỉ, tuân theo tu hành không ngừng nghỉ để chứng Pháp đạo. Phàm các Phật tử thân chứng Phật đạo, không ai là không dựa vào sức mạnh gia trì của Phật, sau đó mới được "nhất niệm tương ứng", thân chứng Bát Nhã. Nếu ai đó muốn tu hành Phật pháp, muốn chứng Phật đạo, mà không nương dựa vào Thế Tôn, mà lại muốn chứng Phật Bồ Đề thì đúng là kẻ ngu si. Thế...
 
Résumé
Vietnamese Edition Phàm những người tu học Phật pháp, tất cả đều dựa vào khai thị của đức Phật, tập kết thành kinh điển để hiển thị Phật chỉ, tuân theo tu hành không ngừng nghỉ để chứng Pháp đạo. Phàm các Phật tử thân chứng Phật đạo, không ai là không dựa vào sức mạnh gia trì của Phật, sau đó mới được "nhất niệm tương ứng", thân chứng Bát Nhã. Nếu ai đó muốn tu hành Phật pháp, muốn chứng Phật đạo, mà không nương dựa vào Thế Tôn, mà lại muốn chứng Phật Bồ Đề thì đúng là kẻ ngu si. Thế nhưng, Kiến, Tu, Hành, Quả của Mật giáo lại đều dựa vào song thân Phật do các tổ sư của Mật giáo tự bày đặt ra - coi song thân "Phật" mãi ôm người nữ để thụ hưởng dâm lạc là Báo thân Phật (Báo thân Phật như thế thực tế không phải là Báo thân Phật thực sự, đều là sự thị hiện giả tạo của quỷ thần dạ xoa), lại cầu Phật đạo bằng pháp dâm hợp song thân của phái Tính Lực lấy từ ngoại đạo, coi đó là chính tu trong Phật pháp, không hề nương dựa vào Thích Ca Thế Tôn sáng lập ra Phật giáo, mà lại dựa vào thượng sư Liên Hoa Sinh phàm phu tục tử, tôn làm giáo chủ Mật giáo, rồi chia đình gánh lễ với Hiển giáo, không dựa vào Phật, thật đúng là điên đảo gốc ngọn. Liên Hoa Sinh vốn dĩ là phàm phu ngoại đạo, sinh ra từ nhục thai, cũng lấy vợ sinh con, chứ không phải là do hoa sen hóa sinh thực sự. Các thượng sư Mật giáo vì muốn sáng lập ra giáo chủ Mật giáo, cho nên đã tiêm nhiễm phụ họa để lưu truyền truyền thuyết này, thêm vào đó lại được người đời sau mù quáng truyền sai tiếp, cuối cùng trở thành hoa sen hóa sinh được Mật giáo công nhận, cho nên đặt tên là Liên Hoa Sinh. Ông Liên Hoa Sinh đó vốn chỉ là phàm phu, pháp mà ông ta hoằng truyền lại toàn là tà đạo dâm lạc ở thế gian của phái Tính Lực ngoại đạo, chỉ là Vô minh Dục giới ái mà Thế Tôn liên tục bác bỏ trong các kinh điển, nói đó là thứ mà tất thảy Phật tử Tam thừa đều phải đoạn trừ, thế mà Liên Hoa Sinh lại dạy người tham lam và chấp bám vào thứ lạc xúc lớn nhất trong dâm dục, hoàn toàn làm ngược với lời Phật dạy, thì sao có thể gọi là "giáo chủ Mật giáo trong Phật giáo" được? Cho nên, những người học Phật cần phải nương dựa vào Phật Thích Ca Mâu Ni, không nên dựa vào thượng sư Liên Hoa Sinh của ngoại đạo phàm phu.
 
Informations techniques
Date de publication : 02/01/2023
Livre de type : Numérique
Numérique 979-10-359-8795-4 Bookelis

Donnez votre avis

CUỒNG MẬT VÀ CHÂN MẬT TẬP 1

Donnez votre avis

 
Commentaires (0)

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Les livres les plus vendus dans cette catégorie